محل اجرا مدت کیفیت برنامه تاریخ ردیف   لایزنگان 1روز کوهگشت کوچ کوه-باغ کر 89/7/2 1   تنگ زین اباد نیم روز امدادونجات کوهستان اموزش خودامدادی 89/7/16 2   یزد 2روز صعود قله قله شیر کوه 89/7/30 3   شیراز یک ونیم کوپیمایی روز کوهنورد 89/8/7 4   ارتفاعات برفدان 1روز صعود قله قله برفدان  89/8/14 5   نیشابور 4روز  صعود قله قله بینالود 89/8/25 6           89/8/28     شمال داراب نیم روز کوپیمایی لتنبران 89/9/12 7                               محل اجرا مدت کیفیت برنامه تاریخ ردیف   تنگ کتویه نیم روز تکنیک های صعود وفرود فنی  89/7/9 1   تنگ کتویه 1روز گشایش مسیر فنی  89/7/23 2   تنگ کتویه 1روز ادامه مسیر کتیبه فنی  89/8/7 3   تنگ کتویه

/ 0 نظر / 25 بازدید